OKONOMIYAKI

8

Japanese savory pancake with Shrimp, tako, kimchi & seasonal